Aandacht voor uw kind Goedkope opvang Lekker buitenspelen

Ik zoek kinderopvang


Wat denkt u van gastouderopvang
Wanneer u na de geboorte van uw kind zorg en werk wilt combineren, is het zinvol deze tekst even door te lezen. Per 1 januari 2005 is er namelijk een nieuwe wet voor kinderopvang gekomen. Overweegt u gebruik te gaan maken van Gastouderopvang, dan is het goed om te weten dat u een tegemoetkoming van het Rijk kunt ontvangen. Wanneer u binnenkort een definitieve keuze moet maken, is het goed om vooraf te weten waar u precies op moet letten.Wet kinderopvang in het kort
De Wet kinderopvang is per 1 januari 2005 ingegaan en regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang en dus ook van Gastouderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Deze partijen delen samen de kosten voor kinderopvang, op voorwaarde dat het Gastouderbureau en de gastouders aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang voldoen. U kunt hier lezen wat de Wet kinderopvang voor aanstaande ouders betekent.Kwaliteit kinderopvang
In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het Gastouderbureau en de gastouders moeten voldoen. De wet verplicht het Gastouderbureau en de gastouders te zorgen voor een veilige en hygiënische omgeving voor de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het beleid dat wordt gevoerd. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. Gastouderbureaus en gastouders die aan alle eisen voldoen, worden in een landelijk register opgenomen. Wanneer u uw kind aanmeldt bij een geregistreerd gastouderbureau, kan de overheid een deel van de kosten vergoeden. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Let daar dus op wanneer u zich op kinderopvang oriënteert.Welke kinderopvang valt onder de Wet kinderopvang?
Wanneer u Gastouderopvang overweegt, is het goed om na te gaan of uw keuze aan de eisen van de Wet kinderopvang voldoet. Let op: de wet geldt alleen voor formele kinderopvang: dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar en buitenschoolse opvang in een kindercentrum, opvang door gastouders. Uiteraard voldoet Elite Gastouderbureau en haar gastouders aan alle door de overheid gestelde eisen.Registratie is voorwaarde voor tegemoetkoming
Voldoet het gastouderbureau en de gastouders aan alle eisen, dan worden zij geregistreerd in een landelijk register. Deze registratie is voor u van belang. Komt het gastouderbureau en gastouder van uw keuze namelijk níet in het register voor, dan heeft u géén recht op de tegemoetkoming van het Rijk. Elite Gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.Kwaliteit staat voorop

 • Wet kinderopvang stelt kwaliteitseisen aan kinderopvang.
 • De overheid registreert kindercentra, gastouderbureaus en gastouders.
 • Niet-geregistreerde kinderopvang betekent geen tegemoetkoming van het Rijk.
 • Vraag bij het gastouderbureau of de gastouder of de organisatie geregistreerd is. Registratie van gastouders en gastouderbureaus is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).


Kosten kinderopvang: samen delen
Naast het vaststellen van kwaliteitseisen regelt de Wet kinderopvang ook de financiering van de opvangkosten. In de nieuwe wet sluiten ouders een overeenkomst met Elite Gastouderbureau. Zij betalen de factuur die ze ontvangen zelf aan het Gastouderbureau. Via de belastingdienst zijn, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk een deel van de kosten weer terug te krijgen. Deze kinderopvangtoeslag zullen ouders zelf moeten aanvragen bij de Belastingdienst. Elite Gastouderbureau kan u ondersteunen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.
Deze overheidsbijdrage geldt voor ouders die werk combineren met de zorg voor de kinderen. De tegemoetkoming van het Rijk is niet voor iedereen hetzelfde. De bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Zowel de bemiddelings- en begeleidingskosten die u aan het Gastouderbureau betaalt, als de kosten (het uurtarief) die u aan de gastouder betaalt, bepalen de hoogte van de tegemoetkoming. Het Rijk draagt bij tot een bepaalde uurprijs. Is de uurprijs hoger, dan moet u het verschil zelf bijbetalen.

De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de tegemoetkoming in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over.

Meer informatie
U kunt bij de Belastingdienst terecht voor meer informatie. Via de website www.belastingdienst.nl kunt u het aanvraagprogramma ook downloaden.

Tegemoetkoming in bijzondere situaties
In bepaalde situaties kunnen ouders een extra tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Bijvoorbeeld als de werkgevers niet bijdragen in de kosten. Ook éénoudergezinnen komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming. Bijzondere doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers en studenten) kunnen naast de tegemoetkoming van het Rijk ook nog aanspraak maken op een speciale bijdrage van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente of het UWV.Tegemoetkoming van het rijk

 • Ouders sluiten een overeenkomst met het Gastouderbureau en betalen zelf de factuur,
 • Ouders innen de tegemoetkoming van het Rijk,
 • Hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van onder meer uw belastbaar jaarinkomen,
 • U vraagt de tegemoetkoming zelf aan bij de Belastingdienst,
 • Het aanvraagformulier is bij Elite Gastouderbureau op te vragen,
 • Zelf het aanvraagprogramma downloaden kan ook, op www.belastingdienst.nl,
 • Het Rijk geeft in speciale gevallen een extra tegemoetkoming,
 • Bijzondere doelgroepen komen in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente of het UWV.Via de site www.rijksoverheid.nl is meer informatie terug te vinden onder het kopje familie, jeugd en gezin.